آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدیریت برنامه، بودجه و تضمین کیفیت

علیرضا مظلومین
مسئول برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
وحیده رادفر
کارشناس برنامه، بودجه و تضمین کیفیت