آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدیریت برنامه، بودجه و تضمین کیفیت

محمدرضا کاظمی
سرپرست مدیریت برنامه بودجه و تضمیت کیفیت
علیرضا مظلومین
مسئول برنامه، بودجه و تضمین کیفیت
وحیده رادفر
کارشناس برنامه، بودجه و تضمین کیفیت