FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصاویر طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS)

در این نوع تصاویر میزان متابولایت‌های بافت به صورت کمی اندازه گیری می شود. بر این اساس می توان فهمید در یک واکسل مورد نظر چه میزان از Choline, Creatine, NAA و سایر متابولایت ها وجود دارد. این داده ها که عمدتا از یک واکسل بزرگ (در حد سانتی متر) حاصل می شود به صورت یک سیگنال یک بعدی در فضای فوریه می باشد که ویژگی های استخراج شده از این سیگنال میزان متابولایت مورد نظر را نشان می دهد.

 تصاویر طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS)

شکل 1. نمونه‌ای از تصویر MRS

خدمات آزمایشگاه برای تصاویر طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS):

آنالیز داده های MRS در آزمایشگاه پردازش تصویر انجام شده و از دو نرم افزار معروف موجود JMRUI و TARQUIN به این منظور استفاده می شود.

 تصاویر طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS)

شکل 2. نمونه‌ای از آنالیز تصویر MRS