FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای آموزشی شاخه دانشجویی ( پیش رو )

9 بهمن

مبانی نوروسایکولوژی انسان، ساختار و فعالیت الکتریکی نورون ها

10 بهمن

نابخردی های پیش بینی پذیر، باز گذاردن درها

15 بهمن

ارزیابی عملکرد قشر عصبی

16 بهمن

مولفه ‎های ERP مرتبط با پژوهش‌های زبان شناختی

17 بهمن

نابخردی های پیش بینی پذیر، هزینه هنجارهای اجتماعی

23 بهمن

مبانی نوروسایکولوژی انسان، پلاستیسیته، بهبود و توانبخشی مغز بالغ

24 بهمن

نابخردی های پیش بینی پذیر، بهای مبلغ صفر

29 بهمن

سازمان قشری

5 اسفند

حافظۀ فعال، پردازش نحوی و تکنیک fMRI

7 اسفند

مبانی نوروسایکولوژی انسان، رشد مغز و انعطاف‌پذیری