FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادهای آموزشی شاخه دانشجویی ( گذشته )

23 دی

هجدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

9 دی

هفدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

2 دی

شانزدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

30 آذر

پانزدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

25 آذر

چهاردهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

23 آذر

سیزدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

18 آذر

دوازدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

11 آذر

یازدهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

9 آذر

دهمین سمینار آنلاین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

28 آبان

گردهمایی پاییزه آنلاین دانشجویی