آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

فعالیت های شاخه دنشجویی

در کرانیال خلفی، زیر بخش اکسی پیتال م و چادرینه مخچه و عقب brain stem قرار دارد ودر تشکیل بطن 4شرکت میکند.
به طورکلی سیستم عصبی ما از دو بخش مرکزی و محیطی تشکیل شده است.این سیستم کنترل بر تمامی اعمال رفتاری و عملکردی ما داشته و مجموعه ی بدن را مدیریت می کند.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading