FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های سمپوزیوم ISBM2018

26 مهر

کارگاه دوروزۀ نوروفیدبک پیشرفته

26 مهر

کارگاه یک روزۀ سایکوفیزیک و psychtoolbox

25 مهر

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با روش‌های نوین تصویربرداری تومورهای مغزی (MRI)

25 مهر

کارگاه تئوری-عملی پردازش تصاویر تانسور انتشار (DTI)

21 مهر

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با ثبت و پردازش سیگنال (EEG)

20 مهر

کارگاه پژوهشی کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی

17 مهر

کارگاه اصول طراحی تحقیق علمی و انتخاب روش صحیح تحقیق در مطالعات بر روی انسان ها

16 مهر

کارگاه عملی مدل سازی نورون: روش های ریاضی و پیاده سازی کامپیوتری

16 مهر

کارگاه تئوری-عملی تکنیک های تصویربرداری پیشرفته ترکتوگرافی مغزی

14 مهر

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با فناوری طیف‌نگاری مادون قرمز نزدیک مغزfNIRS) )