FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاوره های آموزشی ( پیش رو )

8 بهمن

تئوری و کاربردهای سیگنال‌های طیف نگاری مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

15 بهمن

روانپزشکی محاسباتی و مدلسازی ریاضی نورون و تحلیل رفتار آن

29 بهمن

روشهای تحقیق در علوم اعصاب شناختی