FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاوره های آموزشی ( گذشته )

15 شهریور

پنجمین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (5th ORCP)

11 مرداد

چهارمین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (4th ORCP)

14 تیر

سومین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (3rd ORCP)

17 خرداد

دومین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (2th ORCP)

20 اردیبهشت

اولین پنل مشاوره پژوهشی آنلاین (1st ORCP)

29 بهمن

روشهای تحقیق در علوم اعصاب شناختی

15 بهمن

روانپزشکی محاسباتی و مدلسازی ریاضی نورون و تحلیل رفتار آن

8 بهمن

تئوری و کاربردهای سیگنال‌های طیف نگاری مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

24 دی

معرفی روش توربین مغزی در ارگونومی مشارکتی

17 دی

ارگونومی مشارکتی و روشهای دستیابی به تصمیم های توافقی