پردازش و آنالیز سیگنال

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت سوم

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت سوم

الکتروانسفالوگرام (EEG) نشان دهنده فعالیت کلی مغز است. این فعالیت با استفاده از جفت الکترودهایی که بر روی سطح پوست سر قرار دارند ضبط می¬شود. در نوروفیزیولوژی بالینی، الکترودها مطابق با استاندارد بین المللی سیستم (10-20) و یا نسخه پیشرفته آن، سیستم 10-10 نشان داده شده در شکل2 الف قرار می¬گیرند.

ادامه مطلب
پردازش سیگنال های زیستی - قسمت دوم

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت دوم

با توجه به توسعه وسیع تجهیزات اندازه¬گیری الکترونیکی، در حال حاضر یک مجموعه غنی از سیگنا¬ل¬های زیست¬پزشکی وجود ¬دارند، اعم از اندازه¬گیری فعالیت مولکولی در غشای سلولی تا ضبط رفتار حیوانات.

ادامه مطلب
پردازش سیگنال های زیستی - قسمت اول

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت اول

این درسنامه مقدمه¬ای بر پردازش سیگنال حیاتی می¬باشد که به طور عمده پژوهشگران علوم¬اعصاب و مهندسان¬پزشکی را جامعه هدف خود قرار داده است.

ادامه مطلب