fNIRS

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (18)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (18)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 27 خرداد 1396

یکی از مزایای fMRI نسبت به fNIRS رزلوشن فضایی بالای آن می باشد که در fNIRS به علت پراکندگی فوتون ها در بافت های مختلف رزلوشن فضایی در حد سانتیمتر خواهد بود.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (17)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (17)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 26 خرداد 1396

بسیاری از افراد با اساس کار fMRI آشنایی دارند و از نتایج آن در پژوهش های خود استفاده می کنند. fMRI در مقایسه با fNIRS یک روش غیرتهاجمی با رزلوشن فضایی بالا می باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (16)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (16)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 26 خرداد 1396

هدف از این ترتیب قراردادن، رسیدن به تصویری با رزلوشن ،حساسیت بالا ، بهترین تخمین جهت غلظت کورموفورها ، موثرترین حالت جهت حذف نویزهایی فیزیولوژیک می باشد.(

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (15)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (15)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 07 خرداد 1396

جهت انتقال نور تولید شده به سر آزمودنی و دریافت نور بازتابش به آشکارساز دو راه وجود دارد: 1- آشکارساز و منبع نوری می توانند مستقیا روی پوست قرار گیرند. 2- نور توسط فیبرهای نوری به پروب های روی سر هدایت شود.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (14)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (14)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 26 اردیبهشت 1396

سنسورهای نوری بر پایه CCD ها نیز گروهی دیگر از آشکارسازهای نوری می باشند که بر اساس اثر فوتوالکتریک داخلی کار می کند.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (13)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (13)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 26 اردیبهشت 1396

فوتوالکتریک داخلی بدین معناست که جذب فوتون توسط دیودهای نیمه رسانا منجر به تولید جفت الکترون-حفره می شود. این حامل ها مسئول آشکارشدن مجدد جریان نوری به شکل سیگنال الکتریکی می باشند.

ادامه مطلب