fNIRS

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (30)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (30)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 28 بهمن 1396

به طور کلی پژوهش های مبتنی بر fNIRS نشان داد که فعالیت فرونتال افراد اسکیزوفرنی در پاسخ به تست های شناختی مختلف، دارای الگوهای غیرطبیعی می باشد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (29)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (29)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 28 بهمن 1396

در مطالعه ی دیگری توسط Suto و همکارانش، باfNIRS و استفاده از تکلیف VFT جهت نشان دادن تغییرات اکسی هموگلوبین در فرونتال، داده های افراد اسکیزوفرنی با افراد افسرده مقایسه شد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (28)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (28)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

تکلیف روانی کلامی (VFT)(verbal fluency task) نیز یکی از تکالیفی است که جهت مشخص شدن مشکلات مربوط به زبان در افراد اسکیزوفرنی بررسی شد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (27)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (27)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند ...

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (26)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (26)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

مشابه مطالعات قبلی Fallgatter and Strik در سال 2000 ارتباط بین الگوی فعالیت دو سمت (چپ و راست) در فرونتال را در طول انجام یک تست عملکردی مستمر، بررسی کردند.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (25)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (25)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

در میان اختلالات روانی، بیشترین مطالعات با fNIRS بر روی اسکیزوفرنی صورت گرفته است.

ادامه مطلب