TMS

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (22)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (22)

دسته: درسنامه ها, TMS 20 تیر 1396

هیچ یک از سوژه هایی که دچار تشنج توسط TMS شدند، عواقب فیزیکی ادامه داری نداشته اند.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (21)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (21)

دسته: درسنامه ها, TMS 20 تیر 1396

TMSصدای کلیک بلندی را هنگامی که جریان از کویل می گذرد ایجاد می کند. این کلیک می تواند گاهی بدون علت پزشکی در گوش تغییرات آستانه شنوایی ایجاد کند

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (20)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (20)

دسته: درسنامه ها, TMS 20 تیر 1396

حدود 5% از سوژه ها که تحت TMS قرار می گیرند، سردرد، گرفتگی گردن یا درد گردن را تجربه می کنند.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (19)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (19)

دسته: درسنامه ها, TMS 20 تیر 1396

همانطور که در قسمت سوم مربوط به شکل امواج توضیح داده شد، هر پالس TMS می تواند شکل موج متفاوتی داشته باشد (monophasic, biphasic, half sine, biphasic burst)

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (18)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (18)

دسته: درسنامه ها, TMS 27 خرداد 1396

پس از یافتن rMT فرد و تعیین نقاط مهم از جمله Cz و ناحیه حرکتی مربوط به دست فرد، می توان نواحی تحریک را با استفاده از این نقاط تعیین نمود.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (17)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (17)

دسته: درسنامه ها, TMS 27 خرداد 1396

سپس شدت دستگاه را حدود 70% بیشینه خروجی دستگاه قرار می‌دهیم و در اطراف این نقطه، نقطه ای را که بیشترین حرکت را ...

ادامه مطلب