TMS

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (28)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (28)

دسته: درسنامه ها, TMS 09 شهریور 1396

بطور طبيعي تيزي هاي سيگنال هاي EMG خام شکل‌های تصادفي هستند. به اين معني که هیچ دو ثبت کاملا یکسان نخواهیم داشت.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (27)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (27)

دسته: درسنامه ها, TMS 09 شهریور 1396

به سيگنال فيلتر نشده (به استثنا تقويت کننده ميان گذر) و پردازش نشده اي که MUAP هاي منطبق را رديابي مي کند

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (26)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (26)

دسته: درسنامه ها, TMS 09 شهریور 1396

مشخصه های عضلات اسکلتي شامل خواص الکتريکي (قابليت تحريک و رسانايي) و خواص مکانيکي(قابليت انقباض، قابليت انبساط و کشسان بودن يا الاستيسيته) می باشند.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (25)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (25)

دسته: درسنامه ها, TMS 09 شهریور 1396

اگر نفوذNa++ از آستانه مشخصي بگذرد، دپلاريزاسيون غشاء باعث پتانسيل عملي مي شود که پتانسيل غشاء را سريعا از ۸۰- ميلي ولت به بالاي ۳۰+ ميلي ولت می رساند.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (24)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (24)

دسته: درسنامه ها, TMS 16 مرداد 1396

در ادامه بحث نیاز است تا در رابطه با پتانسیل حرکتی واداشته MEP (motor evoked potential) صحبت نماییم. در قسمت های قبلی گفته شد که ...

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (23)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (23)

دسته: درسنامه ها, TMS 16 مرداد 1396

اثرات بالقوه TMS بر روی جنین هنگامی که بر روی سر مادر تحریک اعمال می‌شود، ناشناخته می‌باشد. بنابراین زن باردار نباید تحت TMS یا دیگر منابع قدرتمند میدان الکترومغناطیسی قرار گیرد، مگر در مواردی که ...

ادامه مطلب