TMS

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (37)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (37)

دسته: درسنامه ها, TMS 28 بهمن 1396

با استفاده از نرم‌افزار tDCS GI Placement system می‌توان مشابه نرم افزار Beam F3 نقطه F3 و علاوه بر آن نقطه BA43 رانیز می‌توان تعیین نمود که در برخی از پروتکل‌ها قابل استفاده می‌باشد.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (36)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (36)

دسته: درسنامه ها, TMS 28 بهمن 1396

تعیین MT با استفاده از نرم افزار در این روش شما ابتدا روش تخمین را انتخاب ‌می‌کنید که بالای صفحه سمت راست به ترتیب:

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (35)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (35)

دسته: درسنامه ها, TMS 05 بهمن 1396

دامنه (پیک تا پیک) بهتر است در نظر درصد دامنه واکنش عضلات برانگیخته شده توسط تحریک supramaximal عصب محیطی عضله هدف میباشد.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (34)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (34)

دسته: درسنامه ها, TMS 05 بهمن 1396

دو روش، مرکزی و محیطی، برای تفریق زمان هدایت محیطی از زمان کل تاخیر جمجمه به عضلات ایجاد شده است.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (33)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (33)

دسته: درسنامه ها, TMS 05 بهمن 1396

برای کویل های دایرهای، جهت جریان در سیم پیچ (ساعتگرد یا پادساعتگرد) ابتدا باید انتخاب شود. نیمکره راست است ترجیحا با جریان ساعتگرد و نیمکره چپ، توسط جریان پادساعتگرد تحریک می‌شود. کویل تحریک باید به طور ثابت و مماس بر ناحیه تحریک قرار بگیرد.

ادامه مطلب
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (32)

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (32)

دسته: درسنامه ها, TMS 05 بهمن 1396

گابا انتقال دهنده عصبی مهاري اصلی در مغز است و فعالیت آن اثرات بیوشیمیايی و رفتاري ناشی از برخی مواد مخدر از جمله کوکائین را متعادل می‌کند.

ادامه مطلب