EEG

الکتروانسفالوگرافی (27)

الکتروانسفالوگرافی (27)

دسته: درسنامه ها, EEG 09 شهریور 1396

همانند موج N1 بینایی، موج N1 شنوایی دارای چندنین زیرمؤلفه مجزا می‌باشد. این مؤلفه‌ها شامل 1) یک مؤلفه‌ی جلویی‌مرکزی است که

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (27)

الکتروانسفالوگرافی (27)

دسته: درسنامه ها, EEG 09 شهریور 1396

تحت شرایط مناسب، این امکان وجود دارد که در بازه‌ی زمانی10 میلی‌ثانیه اول پس از ارائه یک تحریک شنوایی یک دنباله از قله‌های پتانسیل وابسته به رخداد مشاهده گردد.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (26)

الکتروانسفالوگرافی (26)

دسته: درسنامه ها, EEG 09 شهریور 1396

موج P2 پس از موج N1 در نواحی پس‌سری و مرکزی جمجمه ظاهر می‌شود . این مؤلفه برای محرکاتی که محتوای هدف دارند بزرگتر است و این اثر زمانی که محرکات هدف کمتر وقوع می یابند تقویت می‌شود.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (25)

الکتروانسفالوگرافی (25)

دسته: درسنامه ها, EEG 09 شهریور 1396

مقایسه‌های انجام شده توسط Jeffreys تفاوتی بین پاسخ به محرکات چهره و غیرچهره در بازه‌ی زمانی 200-150 میلی‌ثانیه در نواحی مرکزی میانی نشان داد که

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (24)

الکتروانسفالوگرافی (24)

دسته: درسنامه ها, EEG 16 مرداد 1396

موج N1 پس از موجP1 ظاهر می شود. چندین زیرمؤلفه N1 بینایی وجود دارد که مؤلفه‌های مجزایی هستند که با یکدیگر جمع می‌شوند تا قله N1 را شکل دهند.

ادامه مطلب
الکتروانسفالوگرافی (23)

الکتروانسفالوگرافی (23)

دسته: درسنامه ها, EEG 16 مرداد 1396

موج P1 پس از موج C1 ظاهر می‌شود و بیشترین دامنه را در نواحی پس‌سری جانبی دارا می‌باشد. این موج معمولا حدود 90 – 60 میلی‌ثانیه پس از تحریک آغاز شده و حدود ...

ادامه مطلب