تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (27)

به سيگنال فيلتر نشده (به استثنا تقويت کننده ميان گذر) و پردازش نشده اي که MUAP هاي منطبق را رديابي مي کند

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (27)

09 شهریور1396 - 03:07

طبيعت سيگنال EMG

به سيگنال فيلتر نشده (به استثنا تقويت کننده ميان گذر) و پردازش نشده اي که MUAP هاي منطبق را رديابي مي کند، سيگنالEMG خام مي گويند. در شکل نمونه زير ثبت يک سيگنال EMG سطحي خام براي سه انقباض استاتيک عضله دو سر انجام شده است:طبيعت سيگنال EMG

هنگامي که عضله در وضعيت استراحت قرار دارد، Baseline EMG بدون نويز، کم و بيش ديده مي شود. نويز Baseline EMG به فاکتورهاي زيادي از جمله کيفيت تقويت کننده، نويز محيطي و کيفيت شرايط رديابي بستگي دارد. با فرض تقويت کنندگي مناسب و آماده سازي مناسب پوست،Baseline نويز بيشتر از از ۳ تا ۵ ميکروولت نمي شود. هدف معمولا ۱ تا ۲ ميکروولت است.

عضله سالمي که در وضعيت استراحت قرار دارد، با توجه به نبود دپلاريزاسيون و پتانسيل عمل، هيچ فعاليت EMG خاصي نشان نمي دهد.

تصاویر