مقدمه ای بر ام آر آی (28)

این روش به نام چگالی اسپینها نیز شناخته می‌شود. کنتراست در تصاویر حاصل از این روش تصویر سازی، حاصل از مقادیر T1 وT2 نبوده و بیشتر به اختلاف چگالی پروتونها در واحد حجم بافتها وابسته می‌باشد.

مقدمه ای بر ام آر آی (28)

09 شهریور1396 - 02:56

تصاویر با وزن چگالی پروتون

این روش به نام چگالی اسپینها نیز شناخته می‌شود. کنتراست در تصاویر حاصل از این روش تصویر سازی، حاصل از مقادیر T1 وT2 نبوده و بیشتر به اختلاف چگالی پروتونها در واحد حجم بافتها وابسته می‌باشد. یعنی هر چقدر تعداد پروتونهای موجود در منطقه مورد تصویربرداری بیشتر باشد آن منطقه با رنگ سفیدتری دیده می شود. در این روش TE کوتاه و TR طولانی می‌باشد. تا هم اثر T1 و هم اثر T2 حذف شود.تصویر اگزیال از مغز با وزن چگالی پروتون
تصویر اگزیال از مغز با وزن چگالی پروتون

تصاویر