مقدمه ای بر ام آر آی (27)

در این نوع وزن دهی تصویر نیز اختلاف کنتراست بدلیل تفاوت در زمانهای T2 در چربی و آب است. چربی و آب قابل تفکیک هستند ولی چربی تیره‌تر و آب روشن‌تر در تصویر ظاهر می‌گردد.

مقدمه ای بر ام آر آی (27)

09 شهریور1396 - 02:54

تصاویر با وزن T2:

در این نوع وزن دهی تصویر نیز اختلاف کنتراست بدلیل تفاوت در زمانهای T2 در چربی و آب است. چربی و آب قابل تفکیک هستند ولی چربی تیره‌تر و آب روشن‌تر در تصویر ظاهر می‌گردد. برای مثال در مطالعه مغز، مایع مغزی نخاعی به صورت روشن‌تر در تصویر ظاهر می‌گردد. این نوع وزن دهی به تصویر زمانی ایجاد خواهد شد که زمان اکو وزمان تکرار طولانی انتخاب شود. زمان T2 چربی کوتاهتر از آب است بنابراین مولفه عرضی آن سریعتر کاهش میابد و مولفه عرضی آب در مقایسه با آن بزرگتر است. که در نتیجه ان سیگنال قویتر داشته و در وزن دهی T2 بصورت سفید دیده می شود. در این روش هم زمان اکو و هم زمان تکرار طولانی انتخاب می شوند تا هم به چربی و هم به آب فرصت داده شود تا بتوانند در راستای بردار اصلی مغناطیسی قرار گیرند و اختلاف آنها بخوبی در تصویر دیده شود.تصاویر با وزن T2
تصویر اگزیال از مغز با وزنT2

تصاویر