الکتروانسفالوگرافی (27)

تحت شرایط مناسب، این امکان وجود دارد که در بازه‌ی زمانی10 میلی‌ثانیه اول پس از ارائه یک تحریک شنوایی یک دنباله از قله‌های پتانسیل وابسته به رخداد مشاهده گردد.

الکتروانسفالوگرافی (27)

09 شهریور1396 - 02:39

پاسخ‌های حسی شنوایی (6)

مؤلفه‌های زودهنگام:

تحت شرایط مناسب، این امکان وجود دارد که در بازه‌ی زمانی10 میلی‌ثانیه اول پس از ارائه یک تحریک شنوایی یک دنباله از قله‌های پتانسیل وابسته به رخداد مشاهده گردد. شواهد گوناگونی وجود دارند که بیانگر آن هستند که این قله‌های از مرحله‌های مختلف در مسیر‌های شنوایی ساقه‌ی مغز نشأت می‌گیرند و از این رو این قله‌ها پاسخ‌های برانگیخته ساقه‌ی مغز (BERs) یا پاسخ‌های شنوایی ساقه‌ی مغز (ABRs) نامیده می‌شوند. BERs به میزان زیادی برای ارزیابی پاتولوژی شنوایی کارآمد هستند.

پس از BERها مؤلفه‌های با تأخیر میانی (MLR) (پاسخ‌های با تأخیر بین 10 تا 50 میلی‌ثانیه) بروز می‌نمایند که احتمالا حداقل بخشی از کورتکس شنوایی اولیه نشأات می‌گیرند. اولین اثرات قابل‌اعتماد توجه در بازه‌ی زمانی تأخیر میانی وجود دارد و متغیر از بالا به پایین دیگری وجود ندارد که در این بازه‌ی زمانی تأثیرگذار باشد.

پس از MLRها پاسخ‌های با تأخیر طولانی بروز می‌نمایند که به طور معمول با P50 (aka P1)، N100 (aka P1) و P160 (aka P2) شروع می‌شوند. عبارت پاسخ با تاخیر طولانی اندکی گمراه‌کننده است زیرا این پاسخ‌ها در مقایسه با مؤلفه‌های سطح بالای شناختی مانند P3 و N400 دارای تأخیرهای نسبتا کوتاه می‌باشند. درهرحال انتقال اطلاعات در مسیر شنوایی بسیار سریع بوده و 100 میلی‌ثانیه از منظر پردازش حسی شنوایی نسبتا دیر است. پاسخ‌های شنوایی با تأخیر طولانی می‌توانند به شدت توسط فاکتورهای سطح بالا مانند توجه و برانگیختگی مدوله ‌شوند.

تصاویر