برگزاری کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96 با حضور آقای دکتر میرشهرام صفری در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96

08 مرداد1396 - 11:05

کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی در تاریخ 06/05/96 با حضور آقای دکتر میرشهرام صفری در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.
تصاویر کارگاه در زیر قابل مشاهده می باشد.
 

تصاویر