بازدید اساتید پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید اساتید پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در روز دوشنبه 19 تیرماه 96 از ساعت 8 الی 10

بازدید اساتید پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

20 تیر1396 - 09:27

جمعی از اساتید و دانشجویان پژوهشگاه رویان با حضور آقای دکتر نیلی و آقای دکتر حسین زاده، معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه و آقای دکتر ظروفی در روز دوشنبه 19 تیرماه 96 از ساعت 8 الی 10 از قسمت های مختلف آزمایشگاه بازدید نموده و سپس جلسه ای برای هم اندیشی و برنامه ریزی پروژه های مشترک برگزار شد.

تصاویر