برگزاری کارگاه یک روزۀ مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) در تاریخ 14/04/96

برگزاری کارگاه یک روزۀ مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) در تاریخ 14/04/96

برگزاری کارگاه یک روزۀ مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) در تاریخ 14/04/96

17 تیر1396 - 01:13


کارگاه یک روزۀ مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) در تاریخ 14/04/96 با حضور خانم دکتر زهرا عینالو، مدرس بخش تئوری و خانم کهزاد، مدرس بخش عملی برگزار گردید.

تصاویر کارگاه در زیر قابل مشاهده می باشد.
 

تصاویر