دریافت گواهینامۀ ISO 9001: 2008 توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

در تاریخ 24 شهریور 1395 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008 مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به أخذ گواهینامۀ مزبور از مراجع تأیید شده گردید.

دریافت گواهینامۀ ISO 9001: 2008 توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

08 اسفند1395 - 07:40

در تاریخ 24 شهریور 1395 آزمایشگاه ملی نقشه­ برداری مغز بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008  مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به أخذ گواهینامۀ مزبور از مراجع تأیید شده گردید.

nbml iso

تصاویر