رئیس و معاونین

دکتر محمد رضا آی

استاد، دکترای فیزیک پزشکی و دکترای پرتوپزشکی

دکتر غلامعلی حسین زاده

دانشیار، دکترای مهندسی برق

دکتر حسین قدیری

استادیار، دکترای فیزیک پزشکی