حراست و خدمات (به ترتیب حروف الفبا)

مصطفی پیرزیاد

دیپلم

حسن حق دوست

دیپلم

محمد طاهر خوش قلب

دیپلم

میلاد صحرایی

دیپلم

مصطفی عاقلی

دیپلم

مهدی یوسفی

کاردانی انیمیشن