مدیریت اداری و مالی(به ترتیب حروف الفبا)

حسن آقا طیب

کارشناس مدیریت بازرگانی

مسعود نایبی

کارشناش ارشد مدیریت مالی

شیما گلبرگ

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

حسام خرازی

مهندسی کامپیوتر (IT)

علیرضا مظلومین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

محمد قربانی

کارشناس حسابداری

مرضیه زارع

دکتری فیزیک

مهسا محجوب

کارشناس ارشد زبانشناسی

حمید رجبی

دیپلم