بخش اداری (به ترتیب حروف الفبا)

حسن آقا طیب

کارشناس مدیریت بازرگانی

حسام خرازی

مهندسی کامپیوتر (IT)

حمید رجبی

دیپلم

محمد قربانی

کارشناس حسابداری

شیما گلبرگ

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

علیرضا مظلومین

کارشناس ارشد کارآفرینی

دکتر فاطمه یاوری

محقق پسا دکتری، مهندسی پزشکی