مدیریت پژوهش و فناوری (به ترتیب حروف الفبا)

مجتبی برزگر

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

پریوش پورعباسی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

محمد جواد درویشی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

نرگس صادق بیگی

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال

محمد رضا خدایی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شقایق کریمی علویجه

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

سوسن کهزاد

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

محسن کهن پور

کارشناس ارشد پرتو پزشکی

حمیده وفاییان

کارشناس ارشد ام.آر.آی

محمد رضا ناظم زاده

دکتری مهندسی پزشکی

الهه یارقلی

دکتری مهندسی پزشکی