بخش فنی (به ترتیب حروف الفبا)

پریوش پورعباسی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

نرگس صادق بیگی

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال

شقایق کریمی علویجه

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

سوسن کهزاد

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

محسن کهن پور

کارشناس ارشد پرتو پزشکی

حمیده وفاییان

کارشناس ارشد ام.آر.آی