آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

29 دی

کارگاه يك روزه مهارتي مقدماتي TMS

15 دی

کارگاه پردازش سیگنال های الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی

15 دی

کارگاه تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی و روش‌های پردازشی آن

15 دی

کارگاه سه روزه ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال EEG

15 دی

سومین کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

1 دی

کارگاه یک روزه مهارتی tDCS /tACS

15 آذر

کارگاه دو روزه تئوری و عملی TMS & Navigation system