FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

1 مرداد

کارگاه آموزشی اصول طراحی و متدولوژی یک پژوهش در مطالعات Longitudinal نقشه برداری مغز