آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( پیش رو )

6 تیر

کارگاه آشنایی با روش های تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی، پژوهشی و مطالعات شناختی آن

20 اردیبهشت

کارگاه دو روزه QEEG

16 اردیبهشت

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیش کلینیکی MRI

13 اردیبهشت

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

6 اردیبهشت

کارگاه دو روزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG-ERP