آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

15 آذر

کارگاه دو روزه تئوری و عملی TMS & Navigation system