آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی ( گذشته )

30 شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

30 شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

30 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال

29 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال

28 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی

27 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) تئوری و عملی

26 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با روش های تحریک مغزی (TMS, tES)؛ تئوری و عملی

25 شهریور

کارگاه مهارتی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با( DTI,DWI & DKI) ؛ تئوری و عملی

23 شهریور

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطلاعات سیگنال های مغزی

22 شهریور

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در درمان