FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارها ( گذشته )

29 بهمن

سمینار نیم روزه آشنایی با علوم اعصاب محاسباتی و کاربرد های آن در نقشه برداری مغز

28 بهمن

نهمین سمینار بین رشته ای دانشجویی

23 دی

هشتمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت عصب شناسی بویایی

4 دی

دومین سمینار کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی و توانبخشی زبانی - شناختی

23 آذر

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند: سمینار "آشنایی با مغز پژوهی"

20 آذر

هفتمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت تصمیم گیری

29 آبان

ششمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با عنوان: حافظه

27 شهریور

سمینار دو روزه آموزشی مهارتی (( ویژه استان آذربایجان غربی ))

6 شهریور

سمینار دو روزه آموزشی مهارتی (( ویژه استان لرستان ))

8 مرداد

دومین سمینار نیم روزه دانشجویی با محوریت علوم اعصاب بینایی