آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( پیش رو )

30 اردیبهشت

مسابقه ملی ایده پردازی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)