آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی ( گذشته )

14 آذر

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (BCI)

30 مرداد

مسابقه کشوری پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی

25 مرداد

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس