آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه سه روزه EEG در ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد

گزارش تصویری مربوط به کارگاه ثبت و پردازش سیگنال های مغزی اساتید : آقايان دکتر میکاییلی، دکتر نصرآبادی و دکتر رضازاده

گزارش تصویری مربوط به کارگاه ثبت و پردازش سیگنال های مغزی 
اساتید :  آقايان دکتر میکاییلی، دکتر نصرآبادی و دکتر رضازاده
۱۵-۱۷ دی ماه
برگزارشده در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز