آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سومین جلسه از سلسله سخنرانی های آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

سومین جلسه از سلسله سخنرانی های آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز

سخنرانان:

  • دکتر حسین قدیری (معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی آزمایشگاه، استادیار گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  • دکتر محمد اربابی (روانپزشک و استادیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  • دکتر حمیدرضا سلیقه راد (استادیار گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده­ های فنی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان: چهارشنبه، 25 فروردین 1395، ساعت 15:00-13:00