FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس و معاونین

Dr. Ay
دکتر محمد رضا آی
ریاست آزمایشگاه
Dr. ghadiri
دکتر حسین قدیری
معاون اداری و مالی
دکتر غلامعلی حسین زاده
دکتر غلامعلی حسین زاده
معاون پژوهش و فناوری