FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مسابقات علمی همایش AIMIN2019

15 شهریور

مسابقه هوش مصنوعی در تصویربرداری مغز